chuyen doi muc dich su dung dat tai khu cong nghiep nhon hoi