giam doc cong ty trach nhiem huu han dau tu va phat trien xay dung thuong mai phu hung