nhieu linh vuc san xuat trong nuoc bi anh huong do dich covid19