so giao dich chung khoan huong gia tang cac dot phat hanh trai phieu doanh nghiep