soc trang chuyen doi muc dich su dung dat trong lua