tong giam doc cong ty co phan tap doan htv viet nam