xu huong gia tang cac dot phat hanh trai phieu doanh nghiep